خادمین

Pastor Farhad Larimi

Leiter der PCGS
Tel: +41765490540
سوئیس

Omid Abdi

Diakon und seelsorge
Tel: +41764315389
سنت گالن

Azam Kanton Ticino

Diener
Tel: 0764678085
تیسینس

Bijan Kanton Ticino

Diener
Tel: 0768198580
تیسینس

Milad Baharian

Diener
Tel: +41762104084
مسئول کار بشارت در خیابان ها وصدای زندانیان مسیحی و سیاسی در ژنو

Iman Gandumkar

Diener
Tel: +41782040432
زوریخ