پیام روزانه

پیام کوتاه کشیش فرهاد در مورد پیام به کلیسا
کشیش فرهاد لاریمی

پیام کوتاه در مورد ایمان, توکل و امید
کشیش فرهاد لاریمی

پیام کوتاه در مورد پیام به کلیسا
کشیش فرهاد لاریمی

پیام کوتاه در مورد تبدیل شدن
کشیش فرهاد لاریمی

دکمه بازگشت به بالا